Privacy verklaring

Privacyverklaring Nieuw Getij van Stef Boes, overgangsconsulente.
Nieuw Getij is gevestigd aan Rozengracht te Harlingen, en werkt op meerdere locaties. Nieuw Getij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Nieuw Getij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
voor- en achternaam, adres
-telefoonnummer, e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Nieuw Getij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het maken van een afspraak. – Je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Nieuw Getij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Nieuw Getij bewaart je persoonsgegevens lang. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Als je mij een vraag stelt per e-mail: Ik bewaar de e-mail die jij stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaal je zelf. Mijn e-mail correspondentie bewaar ik permanent. Ik werk met goed beveiligde mail van Google en heb met Google een verwerkersovereenkomst.

Als je deelneemt aan een individuele begeleiding of een groepstraining dan heb ik in een beveiligde omgeving je persoonsgegevens. Deze gegevens bewaar ik permanent. Ik actualiseer deze gegevens niet.

Als je een factuur van mij hebt ontvangen: Ik bewaar je naam en adres minstens 7 jaar in mijn database met facturen. Af en toe schoon ik mijn adressenbestand op. Als ik denk nooit meer contact met je te hebben verwijder ik je gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nieuw Getij verstrekt geen gegevens aan anderen. Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Nieuw Getij gebruikt cookies bij de zelf-boekingsfunctie op de website via You Can Book Me.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nieuw Getij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jijzelf bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nieuwgetij@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Nieuw Getij wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Nieuw Getij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik bewaar je gegevens op een goed beveiligde computer. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.